Online ziyaretciler
Users: 2 Guests
Ziyarteci yorumları

islam  ( Bir önceki konu —–> Şirkin çeşitleri )

Kendisine şirk koşanı bağışlamayan Allah’a hamd olsun!

Hakkı ortaya koyarak batılı yok eden ve rasulune şu ayeti vahyeden Allah’a hamd olsun! islami sohbet

“Aralarında Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeni, onların heva ve heveslerine uymamanı ve Allah’ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni saptırmalarından sakınmanı da (sana emrettik). Eğer onlar (senin vereceğin hükümden) yüz çevirirlerse, bilesin ki Allah bir takım günahları sebebiyle onları cezalandırmak istemektedir. Zaten insanların çoğu fasıktır. (Yoksa) onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir kavim için Allah’tan daha güzel hüküm veren kim vardır?” (Maid: 49-50) Bu Makalenin Devamını Oku;

islam sevdasi TAĞUT

 

O halde tağut nedir? (BİR ÖNCEKİ KONU—-> şirk )

Tağut; arapça bir kelime olup “tağa” (haddini aştı) kökünden türemiştir ve “haddini aşan mahluk” demektir.

Şer’i manası ise; Allah’ın koyduğu ölçüler dışında ölçüler koyan, insanı Allah’a ibadetten alıkoyan, Allah ve Rasulüne tabi olmayı engelleyendir. Bu insi ve cinni şeytan, nefis, hayvan, ağaç, para, taş, kadın, mezar islami sohbet  olabileceği gibi; Allah’ın hükümleri dışında hükümler koyan zalim bir diktatör, halkın seçtiği seçkin bir zümre, bir meclis, bir grup bilim adamı veya Allah’ ın kitabın dan kaynaklanmayan adet, alışkanlık ve düşünce (ideoloji) de olabilir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

“Allah hüküm koymada kendisine ortak ka buletmez.” [Kehf: 26]

“Hüküm vermek yalnızca Allah’a aittir.” [Yusuf: 40] Bu Makalenin Devamını Oku;

islam dini şirkin çeşitleri nelerdir? ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ 

Hamd, Alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salâtü Selâm, enbiyâların sonuncusu Resulullah’ın, Ehlinin, Sahabesinin ve de kıyamete kadar, onları dost edinenlerin üzerine olsun…

Tevhidin şirkle olan savaşı, Nûh Aleyhisselâm’ın kavmini, putlardan sakındırıp sadece Allah’a ibadete davet ettiği günden beri devam etmektedir. islami sohbet

Nûh Aleyhisselam’dan sonra da Resüller geldi ve gönderildikleri toplumları yalnız Allah’a ibadet etmeye, tapınageldikleri şeylerin ibâdete layık olmadıklarını orılara anlattılar. Bu hak batıl mücadelesi, Muhammed (S.A.V.) gelinceye kadar da böylece devam etti. Allah Resûlü (S.A.V.) kendisine nübüvvet verilmeden önce de çevresinde “sâdıkû’l-emîn/ doğru ve güvenilir” olarak bilinmesine rağmen onları; tevhide, yalnız Allah’a kul Bu Makalenin Devamını Oku;

islam

Mekke’deki ilk ve en sıkıntılı yıllardır. Kendisine iman edenler, henüz bir avuçtur. Bu bir avuçtan bir tanesi de İmran’dır ki, babası Hüseyin Mekke’nin en akıllı, en iyi konuşan insanlarından biri kabul edilir. Oğlunun da Müslüman olduğunu duyunca onu bu kötülükten geri çevirmek ve Hz. Muhammed (asv)’i, tartışıp mat ederek başlattığı bölücülüğü(!) bitirmek için O’nun yanına gider. İyi hazırlanmıştır, sorar:

“Nedir bu duyduklarımız! Bizim tanrılarımızı reddediyormuşsun. Oysa senin baban, deden ve ataların herkesle beraber bu tanrılara inanıyordu. Ve onlar akıllı, şerefli insanlardı.” Hz. Muhammed (asv): islami sohbet

“Şimdilik senin atalarını da, benim atalarımı da bir kenara bırak.” der ve devam eder”Sen kaç tanrıya inanıyorsun?”

“Sekiz.” Bu Makalenin Devamını Oku;

islami sohbet

TevHiDE DaVeT eDeR

Teslis yoktur İslamda, Allah bir der Kur’anda. Dinimiz her ortamda, Tevhide davet eder.

Birden çok ilah olmaz, Olursa akıl almaz. Evrende nizam kalmaz, Akıl bunu reddeder.

İnanma üçe beşe, Girme sakın ateşe. Gördüğün kuru meşe, Tevhide davet eder.

Teslis senin neyine, Yatıyor mu beynine. İyi düşün sen yine, Herşey Allah birdir der.

Yaklaşıyor son durak, Artık teslisi bırak. Arş-ı alada Burak, Tevhide davet eder.

İsa ve Meryem ana, Secde etti rahmana. Alem şahittir buna, İkisi de tevhid der.

La ilahe illallah, Muhammed rasulullah. Yerde gökte bir Allah, Tevhide davet eder.

Rüyet nedir islam alimleri bu konu hakkında nasıl görüş belirtmişlerdir?

islam Rüyet nedir? Rüyet hakkında İslâm alimlerinin görüşü ne merkezdedir?  ( Allahın sıfatları )

Bir ömür boyu, onun yarattığı şu kâinattan yine onun ihsan ettiği beden ile istifade eden ve her biri ayrı bir ilâhî ihsan olan akıl, kalp ve hissiyatıyla nice hakikatlere muhatap olan insanoğlu, kendisini bu kadar lütuflara gark eden rabbini görmeyi elbette aşk derecesinde arzu ediyor. İnsan kalbine yerleştirilen bu arzunun cevabı, cennette verilecek ve insan, cennet lezzetlerini çok gerilerde bırakan en ileri ihsana böylece ermiş olacaktır. Rüyet hakkında çok münakaşalar cereyan etmiştir. Onların ayrıntısına girmeyeceğiz. Ana hatlarıyla, ehl-i sünnet alimleri rüyetin haktır ve câiz olduğunda, mahiyetinin ise bilinemeyeceğinde ittifak etmişler. Dalâlet fırkalarından olan Mutezile mezhebinde ise rüyet kabul edilmez.islami sohbet Bu Makalenin Devamını Oku;

islam

Her Müslümanın, Allah’ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır.

Kelime-i Tevhid

TENZİHİ ve Selbi Sıfatlar

Vücûd Kıdem Beka Muhalefetün lil-havâdis: Kıyam Bi-nefsihî Vahdaniyet

ZÂTÎ ve SÜBÛTÎ SIFATLAR , islami sohbet Bu Makalenin Devamını Oku;

 islam

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle…

Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlüdür…

Bundan sonra: islami sohbet

Allâh’u Teâlâ’nın rahmeti üzerine olsun kardeşim bil ki! Kelime-i tevhîd olan lâ ilâhe illallâh’ın onu söyleyen kimseye fayda vermesi iki temel şarta bağlıdır. Bu Makalenin Devamını Oku;

SİLSİLE TEKFÎR

islam

besmele-hamdele

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… islami sohbet

Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlüdür… Bu Makalenin Devamını Oku;

Tevhid;

Tevhid, Allah subhanehu ve teâlâ’nın kullarından istediği en büyük emir… islam

Tevhid, yaratıcının kullarından istediği pak inanış, Allah subhanehu ve teâlâ’yı ibadetlerle birlemenin adı…

Tevhid, Âlemlerin Rabbinin razı olacağı gibi inanmanın ve şirksiz yaşamanın adı… islami sohbet

Tevhid, ilk peygamberden sonuncusuna kadar tüm tevhid elçilerinin davet ettiği ortak inanış ve bu inanışın hayata yansıması…

MUKADDİME Bu Makalenin Devamını Oku;